Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.4.2004 0:00 - 14.5.2004 0:00

Tři čeští výtvarníci

Dnes 14.4. ve 20.00 hodin ve Slavnostním sále Provinčního paláce Deputace města Cuenca se uskuteční inaugurace výstavy Tři čeští výtvarníci, kde budou představena díla A. Antonové, K. Beneše a D. Benešové

Daniela Benešová

Obrazový svět Daniely Benešové má svoji historii zakotvenou v malířské škole Emila Filly v prvních poválečných letech Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Její vývojová dráha odtud až k současnosti se však v ničem neshodovala s myšlenkovými zvraty a výtvarnými tendencemi její generace a vždy jí zůstala cizí přizpůsobivost svůdným požadavkům politicky aktivizovaných dnů. A kupodivu naopak sílila tím její vazba na subjektivní východisko tvorby, čerpající inspiraci ve snu a fantazii. Její učitel Emil Filla znamená v českém umění nejtěsnější spojení s tendencemi rodícího se kubismu, jak to dokládá i světová literatura věnovaná souputníkům Picassova epochálního díla. Avšak prvotní zájem Daniely Benešové o osvojení si vlastního výtvarného projevu, soustředěný na problémy imaginace a výtvarně aktivního svobodného myšlení, se u ní z malířských lekcí Emila Filly záhy přesunul na snahu o duchovní přepodstatnění vnější skutečnosti. Byl to v jistém smyslu její vlastní, ničím zvenčí ovlivněný způsob transformace zažité reality, přímo vizuálních pocitů v magicky snovou vidinu.
Daniela Benešová se nám však svojí malbou představuje jako autorka, která svým dílem přece jen vytváří ozvuk změn, které navodil ve vývoji evropské malby surrealismus. Povaha jejího tvořivého založení, v němž probíhá romantická inspirace s klasickou malířskostí a kompozičním racionálním řádem, jí však nedovolila, aby z vnějšku přijala víc, než kam sahají hráze její vlastní imaginace při plném respektování základních malířských determinant vrozeného tvůrčího naturelu. Přivádí nás tak k prezentaci tvorby, v níž se obráží úsilí o kontinuitu vytýčenou velkými zjevy evropské imaginativní malby, jíž dovedla dát akcenty svých vlastních malířských objevů, získaných v mlčenlivém soustředění své záměrné ateliérové izolace. Řešila tím od počátku vlastně i evropský problém dalšího rozvíjení imaginativní malby, který řeší návratem k nejelementárnějším formám malířského výrazu. Neztrácela tím však nikdy vztah ke světu konkrétní tématiky, ale je si zřejmě vědoma, že rozšíření pojmu reality v obraze nelze zvládnout tradičními ani progresivně převzatými výtvarnými prostředky, by» se před jejím zrakem jevily jako velmi působivé. Její malba se stává lyrickou transpozicí optického záznamu jako výpovědí o vlastním malířském dobrodružství se zákony své vlastní vize obrazové reality, myąlení i malířského citu. Zasluhuje si proto, aby její tvorba byla oceněna i v širších evropských souvislostech, s nimiž Danielu Benešovou spojují také východiska její malířské orientace.

František Dvořák
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

 

 

Karel Beneš

Nemohu vám poskytnout mnoho životopisných dat o Karlu Benešovi, mám-li něco říci o jeho díle. Poněvadž se řadí k umělcům jasného programu práce a u takových osobností se zpravidla nedá hovořit o nějakém pestrém životě. Jeho životopis tvoří výhradně jeho tvorba. Navíc po dlouhá léta, kdy jsem sledoval jeho grafiku, neznal jsem jeho tvář a také jeho jméno se vůbec nikde nevyskytovalo v dobovém kolektivním hnutí, natož aby byl činitelem v českém organizovaném životě minulého politického systému. Hovořil k veřejnosti výhradně svými grafickými listy a ilustracemi. Jsou přímým obrazem člověka žijícího ve sféře nadzemsky oproštěné od reality a také v poetické rovnováze vysoko přesahující rovinu animálních požitků, takže se mi vždy zdálo, že o tom všem rozhodovala zřejmě jeho vrozená diskrétnost vyhýbající se vůbec jakémukoli subjektivnímu sdělení a projevům emocí. Tématická stránka však je u něho kupodivu mnohdy baladicky podbarvená a dokonce nadreálně vypjatá jako silné psychické zážitky. Poddává se jim, čerpá z nich přímou inspiraci k rozvinutí kompozičního děje, ale v jejich převodu do grafické linie ovládne je tím, že je stylizuje a v rozvedení po ploše jim vtiskne svůj osobní slohově pevný řád. Tím překonává dojem osobního vzrušení, a to přísným akcentem na lineárnost osobně vypracovaného řádu. Jen na okamžik, především v pohádkových motivech a také v klaunské tématice, pozdrží se u pozemské tíže a vábení k širšímu ilustrujícímu výkladu, ale vzápětí jej ovládne úsilí k vytrvalejšímu vzestupu do sféry poezie. Tím se dostává z pout popisného realismu a přímočarosti vyprávění. A tím také se nejvíc odlišuje od běžné grafické produkce. Kresba Karla Beneąe dík tomu nemá v sobě nic z vnějších vlastností, které jsou běžně pokládané za symptom aktuálnosti, jímž je ponejvíce výlučná vazba na strukturu hmotnosti tisku a výraz tvořivého gesta. Jeho práce je především souzvukem autora se sebou samým. Nejde mu vůbec o boj za pronikavé prosazení před tváří veřejnosti a kupodivu veřejnost přichází sama za ním. Hovoří o tom především počet jeho výstav, zvláště v zahraničí. Jsou dokladem obliby, jaká je zakotvena v touze po vysvobození ze strachu, jímž je zmítáno dvacáté století v prožívaných hrůzách nad postupující nelidskostí, již jistým způsobem představuje zmechanizovaný svět, a těmi nejprimitivnějšími úzkostmi, jež mají obdobu v prehistorii lidstva a které nyní znovu vyvstávají v hloubi našeho vědomí. Pohled na dílo Karla Beneąe přináší nám naopak pocit osvobození z takových pout a řadí se k prostředkům, jimiž se lze dopracovat k nové pocitové skutečnosti, působící jako povznášející hudba. Zahleďme se jen do prací Karla Beneąe, jak dovedou tlumočit úsilí o kontinuitu nadčasových hodnot osvobozujících intuitivní smysl pro život poezie a jeho umělecky aktivní principy. To jsou hodnoty, v něž věřím, že jsou skutečnou hnací silou vývoje výtvarného umění.

František Dvořák
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Více informací zde.

Místo konání:

Avda. Pio XII, 22-24
28016 Madrid
Španělsko

Datum:

Od: 14.4.2004 0:00
Do: 14.5.2004 0:00

Organizátor:

Deputace Cuenca, České centrum Madrid


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala